Telgetalle: rangskikking en vergelyking
Plekwaardes
Getallesinne
Bewerkings met getalle
Tyd
Data hantering
Tweedimensionele voorwerpe
Kapasiteit en volume